Geschiedenis

BIJ TOELEVERING GAAT HET VOORAL OM DE TOELEVERANCIERS

In de jaren zeventig van de vorige eeuw waren de potentie, de competentie en het concurrentievermogen van de toeleveringsbedrijven uit West Normandië bij de gedecentraliseerde opdrachtgevers nog grotendeels onbekend. Tegelijkertijd hadden de nog niet geheel gedecentraliseerde inkoopafdelingen de neiging zich tot toeleveranciers uit de regio rond Parijs of uit andere regio’s te richten.

De toeleveringsbedrijven in West Normandië waren zich van dit fenomeen bewust en begrepen snel dat duurzame en winstgevende oplossingen niet met doodenkele acties bereikt zouden worden, maar dat de ontwikkeling van de toeleveringsbedrijven uit West Normandië allen met voortdurende gezamenlijke inspanning een succes zou worden.

DE OPRICHTING VAN SOTRABAN IN APRIL 1972

Na enkele maanden voorbereiding, viel de keuze op een zeer vrije vorm van een vereniging, die in Frankrijk sinds 1901 wettelijk vastgelegd werd. Deze vereniging heeft het doel alle acties  te definiëren en uit  te voeren, die de volgende doeleinden hebben:

-Uitbreiding van de informatiestroom, zowel tussen de leden als ook buiten de organisatie,
-educatieve programma’s voor leden, voornamelijk autodidactische ondernemers die de behoefte hebben hun vaardigheden in commerciële en zakelijke gebieden te bevorderen,
-steun aan de toeleveranciers uit de West Normandië door hun dynamiek niet alleen in andere regio’s te bewijzen, maar ook hun bekendheid  in andere regio’s en zelfs in het buitenland te verhogen,
-en zodoende het imago van de merk West Normandië en haar industrie door middel van een verbeterd netwerk van kleine en middelgrote industriële bedrijven in de regio te bevorderen.
 

SOTRABAN ZIET HET ECHTER NIET ALS HOOFDTAAK OM ALS BRANCHEVERENIGING TE FUNGEREN

De oprichting van de vereniging van toeleveranciers uit West Normandië in 1972 had niet het doel de regionale toeleveringsmarkt te institutionaliseren en zeker niet eisen te stellen. Veelmeer was het een antwoord op de behoefte die veel kleine en middelgrote leveranciers hadden, namelijk hun isolatie te doorbreken.

SOTRABAN zal een plaats van ontmoeting, reflectie en uitwisseling en, in het belang van dialoog en toenadering, de bevoorrechte partner van de branche voor alle partners uit economie en publieke instutuies zijn.

Een permanente uitwisseling van ideeën bevordert aan de ene kant de voordelige omloop van alle informatie en aan de andere kant ook de opbouw van een toeleveringssystem; met andere woorden, het is de eerste stap naar een gezamenlijke levering van een complete oplossing.

De uitwisseling van ervaringen en technisch know-how draagt ook bij tot wederzijdse bijscholing van de ondernemers onder elkaar. Deze bijscholingen binnen de vereniging zijn in vorm van sessies of seminars onder leiding van specialisten in business management, sales engineering, bankzaken, CAPM, rechten etc.

BEVORDERING OM DE KENNIS VAN DE TOELEVERANCIERS UIT WEST NORMANDIË BOVENREGIONAAL BEKEND TE MAKEN

Sinds de oprichting is een van de doelstellingen van SOTRABAN om het bestaan van een dynamische, betrouwbare en competitieve toeleveringssector in de regio West Normandië grootschalig bekend te maken.

De opdrachtgever te informeren betekend gezamenlijke ontwikkeling en gezamenlijk groei. SOTRABAN beschouwd Informatie daarom als een van de prioriteiten in hun politiek, die op lange termijn een bijdrage moet leveren om de mentaliteit van beide kanten positief te veranderen. Het doel hierbij is dat opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar als partner beschouwen en elkaars specifieke problemen respecteren.

Binnen de regio kunnen contacten, bijvoorbeeld tijdens een toeleveringsbeurs, zoals in 1972 in Caen, een simpele “dag van de toeleveranciers”, zoals in 1973 als onderdeel van de Foire d’Alençon, of in het kader van een zakelijke bijeenkomst, zoals in de 1980 en 1981 door Sotraban georganiseerde dagen van de techniek, gelegd en versterkt worden.

Dit programma van sectorale bijeenkomsten, die op verschillende locaties in de regio gehouden worden, is in eerste instantie bedoeld voor de wederzijdse kennismaking van de bedrijven – toeleveranciers en opdrachtgevers – en daarnaast ook om aan beide kanten de kennis over de mogelijkheden van de gevestigde bedrijven in de regio West Normandië en over de in de branche beschikbare technologie te verbeteren.

Buiten de regio dienen bijvoorbeeld economische evenementen zoals de toeleveringsbeurs MIDEST als medium voor zulke acties.

OPNENING VAN DE TOELEVERANCIERS UIT WEST NORMANDIË VOOR BOVENREGIONALE MARKTEN EN ONTWIKKELING VAN HUN HANDELSCAPACITEITEN

In 1974 had SOTRABAN voor het eerst een eigen stand op de MIDEST in Lille. Sindsdien is West Normandië ieder jaar met rond de 20 leden van SOTRABAN op deze belangrijke beurs vertegenwoordigt - 1975 in NANTES, 1976 in Lausanne, 1977 en 1982 in STRAATSBURG, 1978, BRUSSEL, 1979 in TOULOUSE, 1981, 1984, 1986, 1988 in Lyon, 1980, 1983, 1985, 1987 en 1989, en sindsdien in PARIS Paris Nord Villepinte.

Maar SOTRABAN is niet beperkt tot de deelname aan branche-evenementen in Frankrijk. Afgezien van het feit dat de MIDEST in 1976 in Lausanne en 1979 in Brussel  plaatsvonden, wendt SOTRABAN zich ook tot buitenlandse markten.

Sinds 1975 neemt SOTRABAN deel aan missies in het Verenigd Koninkrijk en België.  In1977 heeft SOTRABAN deelgenomen aan beurzen in ZWEDEN en DUITSLAND. In 1978 en 1979 stond SOTRABAN op twee verdere beurzen in BELGIË.
In 1980 en 1981 stond SOTRABAN op de de VAT Toeleveringsbeurs in NEDERLAND en DUITSLAND.
Verdere acties werden doelgericht op de Duitse en Britse markt uitgevoerd.
- 1985 de Hannover Messe
- 1986 en 1990 de SUBCON in Birmingham

Als DE organisatie voor toeleverbedrijven uit West Normandië maakt SOTRABAN deel uit van het pilootproject voor kleine en middelgrote industriële bedrijven, dat in 1976 door de toenmalige minister van industrie Michel d’Ornano opgericht werd.

Een van de door SOTRABAN geïnitieerde en uitgevoerde pilootprojecten is een uniek experiment met het doel om de zakelijke vaardigheden van den bedrijven dor het gezamenlijk aangaan van nieuwe markten uit te breiden. 

Deze actie manifesteerde zich in het voorjaar van 1977 met het aannemen van een manager, wiens taak het is om kansen en nieuwe markten te identificeren en opdrachtgevers van buiten de regio met de toeleveranciers uit de West Normandië samen te brengen.

ONDERWIJS EN INFORMATIE

In het decennium 1980-1990 kreeg SOTRABAN veel verzoeken voor informatie of training op zeer specifieke onderwerpen.

Sindsdien organiseert de vereniging talrijke techniek-dagen met gespecialiseerde adviseurs uit specifieke gebieden:
-toeleveringsdag
-Eenheids-Europese akte
-CAPM
-Return on Investment
-Normering / normen/AFNOR

De leden konden ook deelnemen aan groepscursussen over verkooptechnieken en communicatie binnen het bedrijf (Process Communication Management).

Om de rol van ieder individu binnen de vereniging te actualiseren en om de communicatie dynamischer te maken, heeft SOTRABAN een MISSIE ontwikkelt. Sinds 1990 omschrijft deze missie, die door alle leden ondertekend is, de spelregels van de vereniging.

MEER EN MEER ... KWALITEIT

In een steeds veranderende economische omgeving waarin de toeleverancier met de trend mee moet gaan om te overleven, is juist dit een van de doelstellingen van SORABAN. Vooruitlopend op de grote Europese markt en over een periode van ongeveer 12 maanden, ondersteunde SOTRABAN een coalitie van regionale industrieën, die besloten hadden certificeringen volgends de norm ISO 9000 over te nemen.

Deze omvatten audits, trainingen en de oprichting van structuren en procedures in de bedrijven. De actie was als langtijdig project bedoeld en de eerste AFAQ-certificaten binnen de fusie konden pas eind 1993 worden uitgereikt. Naast deze maatregelen, leiden individuele initiatieven tien andere leden naar het zelfde kwaliteits-doel.  De industriebedrijven van de regio zijn zo beter voorbereid om op nieuwe markten actief te worden en tegen de toenemende concurrentie te kunnen bestaan.